အရြယ္ေရာက္ျပီးသူမ်ားေရာ ပင္မဆဲလ္ထုတ္ယူသိမ္းဆည္းလို႔ ရႏိုင္ပါေသးသလား။

ရပါသည္။ ခႏၶာကိုယ္တြင္ သဘာဝအေလ်ာက္ေပၚေပါက္လာေသာ အဆီဆဲလ္မ်ားမွေန၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ပင္မဆဲလ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာထုတ္ယူျပီး သိမ္းဆည္းေပးႏိုင္ပါသည္။

မိခင္၊ ဖခင္ေလာင္း တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရင္ေသြးငယ္၏ အနာဂတ္က်န္းမာေရးအတြက္ ပင္မဆဲလ္သိမ္းဆည္းထားခ်င္ပါသည္။ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္နည္း။

အခ်င္းေသြး ႏွင့္ အခ်င္းတစ္ရွဴး/ခ်က္ႀကိဳးတစ္ရွဴး မ်ားသည္ ေမြးဖြားခ်ိန္တြင္သာရယူႏိုင္ပါသည္။ ထိုႏွစ္မ်ိဳးစလံုးသည္ သင့္ရင္ေသြးငယ္၏ အနာဂတ္ က်န္းမာေရးအတြက္ အဓိကေရြးခ်ယ္သိမ္းဆည္းသင့္ပါသည္။

မည္သို႔ စတင္ရမည္နည္း။

ပိုမိုက်န္းမာေသာ အနာဂတ္သစ္ဆီသို႔ ယခုပင္ေလွ်ာက္လွမ္းပါ။ သင့္ခရီးလမ္းကို ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ဆက္သြယ္ပါ။

ပင္မဆဲလ္သိမ္းဆည္းထားမွဳအေပၚ မည္သို႔အာမခံေပးထားႏိုင္မည္နည္း။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သင့္ပင္မဆဲလ္၏ အရည္အေသြးကို ႏွစ္ေပါင္း (၃၀) အထိ အာမခံေပးပါသည္။ စာခ်ဳပ္တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုထားသည္ထက္ အရည္အေသြး က်ဆင္းသြားပါက ေပးအပ္ထားေသာ Service Fee ၏ (၁၀) ဆ ျပန္လည္ ေပးအပ္သြားပါမည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သိမ္းဆည္းမွဳတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမွဳရွိေစရန္ Photo-certificate ကိုလည္း ေပးအပ္သြားပါမည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ကမာၻ႔အဆင့္မီ သိမ္းဆည္းမွဳႏွင့္ လံုျခံဳေရးကိုေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

ပင္မဆဲလ္ကုသမွဳခံယူေသာအခါ ခႏၶာကိုယ္က လက္မခံေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ျပႆနာမ်ား ရွိပါသလား။

ပင္မဆဲလ္ ကုသမွဳခံယူရာတြင္ သင့္ကိုယ္ပိုင္ဆဲလ္မ်ားကို အသံုးျပဳေနေသာေၾကာင့္ ဆဲလ္ကိုခႏၶာကိုယ္က လက္မခံသည့္ အေျခအေနမ်ား မျဖစ္ေပၚပါ။ သင့္ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ဆဲလ္မ်ား ရွာေဖြေနရန္လည္း မလိုအပ္သျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာသည္သာမက အင္အားထုတ္မွဳသက္သာသည္။

ပင္မဆဲလ္ ရယူျခင္းသည္ စိတ္ခ်ရပါသလား၊ အႏၲရာယ္ေပးႏိုင္ပါသလား။

ပင္မဆဲလ္ရယူျခင္းသည္ (၁၀၀) ရာခိုင္ႏွဳန္း စိတ္ခ်ရျပီး အႏၲရာယ္မရွိပါ။ အမာရြတ္မက်န္သလို၊ နာက်င္မွဳလည္း မရွိပါ။

Change your language