သင့္အနာဂတ္က်န္းမာေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္းသည္ ခက္ခဲေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သင္သိလိုေသာေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ားကို ေမးျမန္းရန္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

Change your language